ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಕೇತ / ಗುರುತು / ಲಾಂಛನ. ರಾಷ್ಟ ಗೀತೆ. Sanjevani is the leading Kannada newspaper in Karnataka. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬವ್ಯಾಕಯತ್ ಪ್ರಬಂಧ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುಷ್ಪ. Last Update: 2019-01-12 Usage Frequency: ... ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ habbagalu. Sanjevani, since its inception in 1982, has led the revolution of print media reporting. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮರ. ನ.14ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ Updated: 13 ನವೆಂಬರ್ 2020, 02:08 IST Currently the newspaper is published in … ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ. Kannada. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫಲ.